Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

           

                         HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2                                     IM. H. SIENKIEWICZA W ZIĘBICACH

 

             KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZIĘBICACH  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach ma długoletnią tradycję edukacyjną i opiekuńczo - wychowawczą. Już w roku 1863 funkcjonowała jako szkoła ludowa, w której uczyły się dzieci ówczesnych mieszkańców Ziębic narodowości niemieckiej, polskiej i żydowskiej. Zajęcia w pięciu klasach żeńskich prowadzone były przez zakonnice. Szkoła mieściła się wówczas przy ul. Nyskiej 6, po wojnie nazwę ulicy zmieniono na Gliwicką.                                                     W 1874 r. wskutek ustawy Kulturkampfu siostry zakonne zostały pozbawione prawa nauczania dziewcząt. Od 1875 r. wyłącznie nauczycielki świeckie miały prawo uczyć dzieci.

     W maju 1876 roku dyrektorem szkoły został  Julius Weisser. Nauczycielki świeckie zostały zwolnione, udały się do Austrii i wstąpiły do zakonu, a na ich miejsce zostały zatrudnione nowe nauczycielki.W roku 1888 istniało 7 klas, uczęszczało 473 uczniów i uczyło siedem nauczycielek. Pani Gertruda Hofsatz wspomina, że uczono ją w szkole żeńskiej m.in. takich przedmiotów jak: matematyka, geografia, j. niemiecki, kaligrafia łacińska i prace ręczne.

Jako polska szkoła koedukacyjna zaczęła funkcjonować w 1948 roku, a pierwszym jej kierownikiem był Stefan Wiosna. Jego następcy to: Marian Krupka, Bolesław Don, Tadeusz Prokop. Za kierownictwa panów Dona i Krupki grono pedagogiczne liczyło 6 osób, a już pod kierownictwem pana Prokopa pracowało 15 nauczycieli, między innymi Aleksander Aszkiełowicz, Zofia Pogorzelska, Janina Tarka, Bronisław Chmielowski, Janina Chmielowska, Marek Rostecki, Władysław Faliński, Helena Dziedziczko.Uczniowie szkoły rekrutowali się z południowej części Ziębic i z okolicznych wiosek: Lipy, Osiny Wielkiej i Małej, Nieszkowa, Starczówka. Osiągali oni wysokie wyniki w organizowanych konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.Szkoła cieszyła się estymą społeczeństwa Ziębic, kształcąc w stopniu podstawowym wielu przyszłych, wybitnych artystów i sportowców, a także naukowców, lekarzy i nauczycieli.

            Pierwszym mianowanym przez władze oświatowe kierownikiem szkoły był Marian Dubiel, kierujący placówką od roku 1960 do roku 1969. Zajęcia odbywały się sześć dni w tygodniu, a pensum godzin nauczycielskich wynosiło najpierw 30, a następnie 26 godzin w tygodniu. W szkole istniał chór i zespół  mandolinistów prowadzony  przez panią Janinę Chmielowską. Stworzona została pracownia do zajęć praktyczno-technicznych (w miejscu późniejszej kuchni szkolnej).

W 1969 roku kierownictwo szkoły objął Edward Boczar. W tym okresie zakupiono wiele niezbędnych pomocy naukowych, m.in. sprzęt audio - wizualny. Urządzona została także wzorcowa pracownia fizyczno – chemiczna. Pracownia ta zajęła II miejsce w województwie, w konkursie na pracownię fizyczno - chemiczną, a szkole przyznano wysoką nagrodę pieniężną przeznaczoną w całości na zakup pomocy dydaktycznych. Prowadzone były ciekawe zajęcia pozalekcyjne i drużyna harcerska, powstała także drużyna zuchowa. Opiekunem obu drużyn była pani Krystyna Tysowska (Brzeźnicka). Uczniowie z ochotą wstępowali do harcerstwa i uczestniczyli w zbiórkach, alertach harcerskich, ogniskach, rajdach krajoznawczych i obozach wakacyjnych na terenie kraju i za granicą.  W 1973 roku dyrektor Edward Boczar został służbowo przeniesiony na stanowisko dyrektora szkoły w Henrykowie.

 Na stanowisko dyrektora naszej szkoły została powołana długoletnia nauczycielka tej placówki p. Sabina Kurowska. Warunki lokalowe nie były w tym czasie najlepsze, sanitariaty na podwórku, brak szatni, stołówki i świetlicy. Dlatego też pani dyrektor zaczęła zabiegać o przeprowadzenie gruntowego remontu naszej szkoły. Prace remontowe rozpoczęły się w 1978 r. i trwały 2 lata. Przeniesiono sanitariaty do wnętrza budynku, założono umywalki w klasach, wydzielono stołówkę i świetlicę szkolną. Dzięki modernizacji budynku szkolnego powstały dodatkowe pomieszczenia na sale lekcyjne, powiększono bibliotekę szkolną i kancelarię szkoły.W 1983 powstała świetlica i stołówka szkolna, której kierownikiem została pani Janina Lacel. Mimo pozytywnych zmian jakie przyniósł remont naszej placówki, szkoła w dalszym ciągu borykała się z wieloma problemami. W 1987 r. było w niej 18 oddziałów, a izb lekcyjnych tylko 8. Korzystaliśmy z pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym. Zajęcia lekcyjne prowadzone były w systemie dwuzmianowym. Ze względu na wydłużenie czasu zajęć dydaktycznych utrudniona była praca w ramach kół przedmiotowych i kół zainteresowań. Nie mniej w/w problemy nie zniechęcały nauczycieli do pracy. Liczne zajęcia pozalekcyjne, koło szachowe, warcabowe, żywego słowa, turystyczne, sprawnych rąk, fotograficzne, teatrzyk kukiełkowy, były często prowadzone w godzinach wieczornych. Od 1988 r. rozpoczęły się starania o rozbudowę naszej szkoły. W latach 1989/90 dyrektor Sabina Kurowska pozyskała dodatkowy budynek na potrzeby szkoły po zlikwidowanym Przedszkolu Miejskim przy ul. Gliwickiej 10. Dodatkowe sale lekcyjne pozwoliły na wyeliminowanie dwuzmianowości nauczania. W okresie kierowania szkołą przez panią Sabinę Kurowską, placówka wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i meble szkolne. Wyposażono kuchnię, stołówkę i świetlicę. Powstał wówczas także zespół taneczno - wokalny pod kierownictwem pani Bożeny Zielińskiej. Zespół „Kolorowi” był doskonale prowadzony pod względem muzycznym, wokalnym i choreograficznym, zajmował czołowe miejsca w eliminacjach konkursowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Cieszył się wielką popularnością wśród ziębickiej młodzieży.

W kierowaniu szkołą ważną rolę pełniły wicedyrektorki, najpierw pani Janina Prusko, a następnie pani Mirosława Kaczuba, która opiekowała się również Istniejącymi wówczas drużynami zuchowymi i harcerskimi. Stworzyła ona szczep harcerski w 1975 r., a jej 5 Drużyna Harcerska uzyskała tytuł „Drużyny Sztandarowej” ZHP. W 1980 szczep wygrał konkurs „Azymut - Węgiel”, organizowany przez redakcję „Świata Młodych”.

               Po 20 latach zarządzania naszą szkołą p. S. Kurowska odeszła na zasłużoną emeryturę. Jej zasługi dla rozwoju naszej placówki są wielkie. Zawsze o tym pamiętamy.

               W 1993 r. przeprowadzono pierwszy konkurs na dyrektora szkoły. Wygrała go mgr Janina Lacel. Na stanowisko wicedyrektora powołała p. Zofię Walerian, funkcję pedagoga przydzieliła p. Barbarze Kozłowskiej, a kierownictwo stołówki i świetlicy szkolnej powierzyła p. Janinie Jaremie.

               Od 1994 r. uczniowie mają swój sklepik szkolny, którym kolejno opiekują się: p. Aurelia Przybył, p. Janina.Jarema, p. Janina Kurant. Bardzo prężnie pracuje Rada Rodziców. Ze składek rodzicielskich zakupuje się sprzęt szkolny oraz organizuje bezpłatne obozy wypoczynkowe dla uczniów promowanych z oceną średnią powyżej 4,75. Zorganizowano gabinet lekarski ze stałą opieką stomatologiczną i pielęgniarską.Prowadzone, często nieodpłatnie, przez nauczycieli koła zainteresowań pozwalają uczniom uczestniczyć w wielu konkursach i zdobywać w nich czołowe miejsca na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Zdobywaliśmy także wysoko punktowane miejsca w zawodach sportowych międzyszkolnych i rejonowych, aż po najwyższe miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej i ręcznej. Zespół wokalno-instrumentalny „CARO” prowadzony przez pana Jacka Chwedeczko reprezentował naszą szkołę na przeglądach i konfrontacjach piosenki dziecięcej i młodzieżowej i niejednokrotnie zdobywał wyróżnienia.

         Przez wszystkie lata istnienia szkoła nie miała swojego patrona, Pomysł nadania imienia szkole zrodził się, gdy dyrektorem została mgr Janina Lacel, a realizacja całego projektu rozpoczęła się w 1996 r. O tym, że patronem szkoły będzie H. Sienkiewicz zdecydowali bezpośrednio uczniowie w przeprowadzonej ankiecie. Wtedy była to jeszcze szkoła ośmioklasowa i w kanonie lektur znajdowało się dużo książek H. Sienkiewicza, dlatego twórczość noblisty była szeroko znana i bliska uczniom.

         W 1998 roku w rocznicę 50-lecia istnienia szkoły, nadano szkole imię wielkiego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Otrzymaliśmy sztandar z wizerunkiem patrona, została również wmurowana tablica pamiątkowa. Radosnym punktem uroczystości było otwarcie boiska szkolnego do gry w piłkę ręczną i koszykową. Realizując założenia reformy edukacji wprowadzono zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, ekologicznej i regionalnej. W roku 1998 opracowaliśmy Program Turystyki Regionalnej, który był realizowany w ramach Koła Turystycznego, prowadzonego przez panią Annę Grabiec i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uwieńczeniem turystycznej edukacji było powstanie całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na terenie naszej szkoły w dzierżawionym budynku katechetycznym. 25.02.2000 r. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Schronisko to zabezpieczało bazę noclegową turystom z kraju i zza granicy.

               Nasza placówka rozwija się coraz dynamiczniej. Poprawia się baza materialna. Większość nauczycieli posiada wymagane kwalifikacje pedagogiczne, pozostali uzupełniają lub doskonalą swoją wiedzę bądź to na studiach podyplomowych, bądź w formie systematycznego kształcenia na kursach doskonalących. Wielu ma uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, ubiegają się o awans zawodowy.

               W roku szkolnym 2000/2001 priorytetem stało się stworzenie pracowni komputerowej. Pierwsza pracownia z 11 komputerami powstała już pod koniec roku szkolnego. W 2003 roku szkoła posiadała już 3 kompletnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W chwili obecnej wszystkie dzieci w szkole objęte są nauczaniem informatyki od klasy zerowej.        

     Od 2001 roku szkoła uczestniczy w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich, które odbywają się cyklicznie w różnych zakątkach Polski.W 2005 roku sami byliśmy organizatorami XIII Zlotu, gościliśmy wówczas przedstawicieli 65 szkół sienkiewiczowskich z całej Polski i wielu znamienitych gości.Tym niezwykłym wydarzeniem żyła nie tylko społeczność szkolna, ale też mieszkańcy Ziębic i okolic, którym na długo zostaną w pamięci spotkania z dyrektorami muzeów H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Oblęgorku, z wnukiem H. Sienkiewicza panem Juliuszem Sienkiewiczem, z odtwórcą roli Ursusa – Rafałem Kubackim oraz filmowym Neronem – Michałem Bajorem. Chcąc poszerzać swoją wiedzę na temat patrona nawiązaliśmy w 2005 roku współpracę z Towarzystwem im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. W kwietniu 2006 r. byliśmy organizatorami I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Patriotyczne i obywatelskie lekcje H. Sienkiewicza”. Uczestnikom konferencji zaprezentowano spektakl pt. „Pójdźmy za nim” w wykonaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Spektakl został powtórzony w Okrzei i Adamowie w październiku 2006 roku. W drugim dniu Konferencji założyliśmy Stowarzyszenie pod nazwą ,,Bractwo Sienkiewiczowskie”, którego prezesem została obecna dyrektor szkoły pani Dorota Hirkowska.

Zarówno dyrektor szkoły jak i większość nauczycieli pracując dla szkoły nie liczą godzin. Dla wielu z nich praca nauczycielska to pasja, poczucie obowiązku i odpowiedzialność. Aby działać jeszcze lepiej na rzecz środowiska uczniów naszej szkoły, utworzono w 2001 r. Stowarzyszenie "Edukacja", którego prezesem jest mgr Renata Krzyżaniak.

Różnorodna i bardzo prężna działalność Stowarzyszenia w bardzo krótkim czasie pozwoliła na utworzenie w naszej szkole pracowni terapii zajęciowej do pracy z dzieckiem dyslektycznym. Wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu rozpoznawania dysleksji u uczniów, a od IX 2002 r. odbywają się zajęcia w pracowni.

W 2004 r. z inicjatywy dyr. Janiny Lacel oraz nauczycieli wychowania fizycznego p. Grzegorza Bartkiewicza i Jacka Ławrynowicza założono Uczniowski Klub Sportowy dla sekcji koszykówki i piłki nożnej, a uczniowie pod kierunkiem swoich trenerów odnoszą wspaniałe sukcesy.

Ogromną wagę przywiązuje się w szkole do edukacji zdrowotnej. Liczne działania w tym zakresie prowadzone pod kierunkiem pani Renaty Krzyżaniak owocują nadaniem szkole certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”.

W szkole realizuje się wiele programów profilaktycznych, podejmowane są różne działania społeczne, a uczniowie angażują się w wiele akcji promujących znajomość ruchu drogowego, walkę z agresją i hałasem. Dzięki takim działaniom w czerwcu 2006 szkoła zdobyła certyfikat  „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.

            Wielu rodziców uczniów naszej szkoły ma swoje korzenie na Kresach Wschodnich, dlatego powstał w szkole zespół kresowy „Dwójeczka” pod kierunkiem E.Sendor, J.Bednarskiej, Jacka Chwedeczko i D.Mikołajczyk .Zespół liczący ponad 40 osób przedstawił szerokiej publiczności miasta i gminy Ziębice niezwykle barwne przedstawienia: „Dzieci Kresom”, „Staropolskie wesele”, „Impresje kresowe”. Scenariusze tych spektakli powstały w oparciu o wspomnienia Kresowiaków, które spisała i dostosowała do warunków scenicznych Edyta Sendor.      Program „Staropolskie wesele” połączony był z aukcją dzieł sztuki na odbudowę zabytków polskiej kultury na Kresach. Patronat medialny przyjęła TVP Wrocław. Pani dyrektor  Janina Lacel nawiązała również współpracę z polskimi szkołami na Litwie i Ukrainie. Zorganizowała  wycieczki na Ukrainę „Szlakiem twierdz z utworów H. Sienkiewicza” oraz do Wilna i patronowała akcji zbierania funduszy na remont kościoła w Powiewiórkach, gdzie chrzczony był m.in.: Józef Piłsudski

1 września 2005 r. wpisał się  w historię społeczności szkolnej zmianą lokalizacji szkoły. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i wszystkich sympatyków szkoły, uczniowie mogli po uroczystym przecięciu wstęgi wejść do nowej, wymalowanej, wyremontowanej i doskonale wyposażonej szkoły przy Placu Wolności 1. Dyrektor Janina Lacel w zawodzie nauczycielskim przepracowała ponad 30 lat. Swoim zaangażowaniem  i motywowaniem  do wielu inicjatyw  społecznych zmieniła oblicze szkoły. 1 września 2006 r. po 13 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły odeszła na emeryturę.

            W 2006 r. nowym dyrektorem szkoły została mgr Dorota Hirkowska, dotychczasowy zastępca. Na stanowisko wicedyrektora powołała p. Dorotę Mikołajczyk. Funkcję pedagoga pełni p. Renata Krzyżaniak, a kierownika stołówki i świetlicy szkolnej p. Barbara Hrehorowska.

Pani Dyrektor postawiła na szkołę równych szans i odkrywania własnych talentów. Główny nacisk położono na dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkoły, tworzenie klimatu sprzyjającego osiąganiu wysokich efektów dydaktycznych i wychowawczych. Realizując te zamierzenia dyrektor Dorota Hirkowska pozyskała w krótkim czasie w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej nową pracownię komputerową wraz ze sprzętem multimedialnym do wyposażenia pracowni projekcyjnej.

Od 2006 r. nowością w szkole są cykliczne spotkania z muzyką w formie Koncertów Muzycznych organizowanych wspólnie z Ogniskiem Muzycznym w Ziębicach pod kierunkiem p. Stanisława Prusko i p.Marzeny Jabłońskiej. Pomysłodawcą odkrywania i prezentowania uczniowskich talentów muzycznych jest wicedyrektor szkoły pani Dorota Mikołajczyk. Koncerty prezentowane są całej społeczności ziębickiej i cieszą się dużą popularnością.

W kwietniu 2007 r. po raz drugi zorganizowano Ogólnopolską  Konferencję Naukową z udziałem wielu naukowców – sienkiewiczologów z całej Polski pod hasłem „Henryk Sienkiewicz i współczesność”. Tym razem przygotowano spektakl według scenariusza M.Chmielowskieji i Edyty Sendor pt. „Zagłoba swatem”, który   zaprezentowany w Ziębickim Centrum Kultury szerokiej publiczności miasta i gminy Ziębice.

Szkoła w swoich działaniach jest mocno zainteresowana budowaniem dobrych relacji z rodzicami. Bez ich pomocy i wsparcia wiele inicjatyw nie miałoby szans pełnej realizacji. Wielu rodziców staje się naszymi sponsorami, co nie pozostaje obojętne dla sytuacji finansowej szkoły. Rodzice współpracują ze szkołą poprzez Radę Rodziców, która działa u nas niezwykle prężnie od wielu lat.

Dzięki tej owocnej współpracy udaje się zorganizować wiele ciekawych imprez szkolnych oraz środowiskowych. Za efektywną współpracę z rodzicami szkoła otrzymała wyróżnienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Rodzice Współpartnerem Szkoły”,  wręczone na ręce pani dyrektor Hirkowskiej oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Barbary Jajor w czasie VIII Dolnośląskich Prezentacjach Oświatowych w Dzierżoniowie w maju 2007 roku.

Szkoła tętni konkursami i zawodami sportowymi. Jesteśmy organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych: Gminnego Konkursu Matematycznego Klas IV-VI, Gminnego Konkursu Ortograficznego klas II-III, Gminnego Konkursu Ortograficznego klas IV-VI o pióro     H. Sienkiewicza, Powiatowego Konkursu Ekologicznego oraz wielu turniejów sportowych, m.in. turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na tę bogatą działalność dyrekcja stara się pozyskiwać środki z różnych źródeł. Składa wnioski do wielu instytucji o dofinansowanie projektów. Dzięki uzyskanym środkom organizowane są wycieczki uczniów do miejsc związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza – patrona naszej szkoły – Oblęgorka, Woli Okrzejskiej, Kielc, wyjazdy szkolnych sportowców na obozy treningowe, turnieje, zawody, a także udział uczniów w różnorodnych konkursach. W roku szkolnym 2007/2008  uczniowie klasy VI wyjechali na wycieczkę do Warszawy dzięki dofinansowaniu, które pozyskano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, pięćdziesięcioro uczniów przez wiele miesięcy mogło jeść za darmo obiady dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”. We wrześniu bieżącego roku szkolnego przystąpiono z kolei do realizacji ekologicznego projektu edukacyjnego dotyczącego świadomej segregacji odpadów z tworzyw sztucznych. Projekt zgłoszono na Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony przez Fundację Nasza Ziemia i jako jedna z pięciu szkół w Polsce zostaliśmy jego laureatami.Nasza szkoła dzięki rozlicznym inicjatywom dyrekcji, pracowitości grona pedagogicznego, wspaniałej współpracy z rodzicami jest szeroko znana w środowisku lokalnym i nie tylko. Mamy ogromne osiągnięcia sportowe, zdobywamy nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnej edukacji w marcu bieżącego roku szkolnego uroczyście otwarto nowoczesną pracownię multimedialną do nauki języków obcych. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły oraz ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy pozyskali fundusze na ten cel, uczniowie w naszej szkole mogą w komfortowych warunkach doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Obecnie w szkole uczy się  307 uczniów w 15 oddziałach. Szkoła posiada piękne klasopracownie, jest również biblioteka z czytelnią i Centrum Informacji Multimedialnej, świetlica, stołówka, gabinet pedagoga, gabinet pomocy medycznej, pracownia terapii zajęciowej, dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, nowoczesna pracownia do nauki języków obcych. Pracuje tu 28 doskonale wykwalifikowanych nauczycieli i niezwykle oddanych pracowników administracji i obsługi.

 

 

 

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice

                                      dalej      1    2    3    4    5