Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

          

Motto naszej pracy

 

Priorytetem każdego nauczyciela  w naszej szkole  jest dobro  dziecka. W pracy dydaktyczno-wychowawczej przyświeca nam myśl:

„Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych, ważne jest,

abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”

                                                                      M. Gandhi

 

                

 

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach jest placówką

  publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Ziębice. 

 

   MISJA SZKOŁY


   
Jesteśmy szkołą:
- stwarzającą optymalne warunki rozwoju ucznia,
- wspomagającą ucznia w rozwoju jego talentów,
- wspierającą rodziców wychowaniu swoich dzieci,
- zapewniającą pełny komfort psychiczny i fizyczny uczniom,
- dającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- prowadzącą atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i ścieżki międzyprzedmiotowe,
- zapewniającą naukę języków obcych i informatykę od I klasy,
- kształtującą właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów.
 

 

 

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice

      Priorytety programu rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach

                                    w latach   2005 – 2008

Obszar

Priorytet

Zadania szczegółowe

I BAZA SZKOŁY

1. Dążenie do poprawy bazy szkoły

1. Pozyskać środki finansowe na budowę nowej sali gimnastycznej.
2. Poprawić stan bezpieczeństwa korytarzy i klas.

II DYDAKTYKA

1. Dążenie do uzyskania wyższych efektów nauczania i kreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku
2. Mobilizowanie kadry
pedagogicznej do samokształcenia i awansu zawodowego.
3. Podnoszenie wyników
nauczania klas szóstych.

1. Systematycznie modyfikować programy nauczania, rozkłady, materiały i programy naprawcze.
2. Nauczyciele
pracują z dziećmi uzdolnionymi i z dysfunkcjami rozwojowymi.
3. Szkoła realizuje
program ratownictwa i edukacji zdrowotnej.
3. Wszyscy nauczyciele
i uczniowie posiadają wysoki poziom wiedzy o patronie.
4. Udział nauczycieli
w różnych formach doskonalenia zawodowego.
5. Nauczyciele uczą
uczniów umiejętności systematycznego uczenia się i samodzielnego poszukiwania wiedzy.

III WYCHOWANIE

1. Uczymy do życia w społeczeństwie

1. Nauczyciele uczą uczniów jak współtworzyć, przyjmować i przestrzegać uznane normy życia społecznego.
2. Rodzice kontynuują elementy
wychowania w  szkole a nauczyciele w rodzinie.
3. Wychowanie dla
Europy.

IV OPIEKA

1. Rozpoznanie środowisk uczniów i objęcie opieką dydaktyczno- materialną i psychologiczną uczniów

1. Udzielenie pomocy doraźnej wszystkim uczniom.
2. Świetlica szkolna
wspiera działanie nauczycieli rodziców