Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

  

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. H. SIENKIEWICZA

W ZIĘBICACH

 

 

SPIS TREŚCI

 

I.                   Nazwa szkoły i inne informacje wstępne

II.                 Cele i zadania szkoły

III.              Organy szkoły

IV.              Organizacja pracy szkoły

V.                 Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

VI.              Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

VII.            Zasady rekrutacji uczniów

VIII.         Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców

IX.              Nagrody i kary

X.                 Zasady współdziałania szkoły z rodzicami

XI.              Sztandar, ceremoniał

XII.            Postanowienia końcowe

Rozdział I

Nazwa szkoły i inne informacje wstępne

 

§ 1

 

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach.

 

 1. Używany skrót nazwy: SP nr 2 w Ziębicach.

 

 1. Na pieczęciach okrągłych używa się skrótu: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach, a na pieczęci podłużnej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza Plac Wolności1,

          tel. (074) 8191576, 57-220 Ziębice, NIP 887-16-13-661, REGON 000691837.

                                                

    

 1. W szkole używa się pieczątek różnych organów szkoły: dyrektora, wicedyrektora, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pedagoga, kierownika świetlicy.

 

 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy Placu Wolności 1; 57-220 Ziębice

          tel./ fax ( 074) 8191576, e-mail: sp2ziebice@vp.pl 

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Terytorialny.

 

     7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 

 1. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach.

 

 1. Nauka w szkole trwa 6 lat. Szkoła stwarza możliwość realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych.

 

 1. Językiem wykładowym jest język polski.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom naukę języka obcego od klasy pierwszej.

 

 1. Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając program wychowawczy i program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów w zgodzie z ich możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Programy te uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W szczególności zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Sposób wykonywania zadań szkoły uwzględnia wszechstronny rozwój ucznia, zapewnienie bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 3

 

W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:

a)     naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem

b)     zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum

c)     rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego

d)     poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego

e)     poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej

f)      rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)

g)     traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, co sprzyja rozwojowi intelektualnemu uczniów

h)     naukę języków obcych i informatyki

                                                            

§ 4

 

W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do

zdobywania następujących umiejętności:

a)  planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki i przyjmowanie za nią odpowiedzialności

b)  skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym

c)  efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji

d)  rozwiązywania problemów w twórczy sposób

e)  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

f)    posługiwanie się w praktyce zdobytą wiedzą oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków

g)  rozwijania osobistych zainteresowań i uzdolnień uczniów

h)  przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§ 5

 

Szkoła w pracy wychowawczej, wspierając rodziców zmierza do tego, aby uczniowie:

a)     znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

b)     rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie

c)     mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawczych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych

d)     godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych

e)     dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych

f)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie

g)     przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne szanując swoją ojczyznę

h)     kultywowali i pielęgnowali idee sienkiewiczowskie

i)       potrafili dokonać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się

j)       kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów

k)     umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów

 

§ 6

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie poprzez:

a)     zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych

b)      umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej

c)     udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez dyrektora szkoły, wychowawców, nauczycieli uczących, pedagoga szkolnego i poradnię psychologiczno-pedagogiczną

d)     organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i opóźnionymi w nauce w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

e)      przydzielenie, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowych godzin na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego z uczniami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi oraz zajęć z dziećmi o orzeczonej dysleksji rozwojowej

f)      rozwijanie zainteresowań uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych i zainteresowań, a także współdziałanie w tym zakresie z ośrodkami kultury, stowarzyszeniami i innymi szkołami oraz instytucjami

g)     umożliwienie realizowania indywidualnych programów i toków nauczania, a także ukończenia szkoły w skróconym czasie

h)      współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi, parafią oraz policją w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego.

§ 7

Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, a w szczególności poprzez:

a)     sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych nadobowiązkowych pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,

b)     pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów,

c)     przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d)     systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń,

e)     zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

 

Rozdział III

 Organy szkoły

 

                            § 8

 

      Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

 

 

Dyrektor Szkoły

§ 9

 

Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych obowiązków współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim.

Do kompetencji dyrektora należy:

W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

a)     Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów

b)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji

c)     realizowanie zadań związanych z mianowaniem i ocena pracy nauczycieli, opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi ,, Plan rozwoju zawodowego” określonych w odrębnych przepisach

d)     prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami

e)     dopuszczanie do użytku ,,Szkolnego Zestawu Programów” po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

f)       ustalenie Szkolnego Planu Nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego

g)     podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów

h)     występowanie do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

i)        kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego

j)       organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka

k)      kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów

l)        realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym

m)    rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy organami szkoły

n)     powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rade Pedagogiczną

o)     przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły

p)     realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela

 

W zakresie spraw finansowych:

a)     opracowanie ,, Planu Finansowego Szkoły” i przedstawienie go do zaopiniowania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej

b)     realizowanie tego planu, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej

 

W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych:

a)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno- gospodarczą szkoły

b)     organizowanie wyposażenia szkoły

c)     organizowanie i nadzorowanie kancelarii

d)     nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych

e)     organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych

f)       organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego

 

W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)     zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

b)     egzekwowania przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o jej czystość i estetykę

c)     wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. W zakresie tym dyrektor w szczególności:

a)     decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b)     decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych

c)     decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wszystkich pracowników szkoły

d)     określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków

e)     współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności :

-          zasięga opinii w sprawach organizacji szkoły

-          ustala zasady i kryteria oceniania pracy nauczyciela, zasady przyznawania wysokości dodatku motywacyjnego, regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania, przyznawania dodatków, funduszu świadczeń socjalnych

f)       ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami

g)     administruje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:

a)     przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły

b)     składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Szkoły

c)     udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno- wychowawczej

d)     składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.

 

Rada Pedagogiczna

§ 10

 

1.             W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy  nauczyciele.

2.             W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)     zatwierdzenie ,,Programu Rozwoju Szkoły” po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

b)     zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

c)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez Rade Rodziców

d)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ramach działającego WDN

e)     przyjęcie ,,Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego

f)       zatwierdzenie ,,Programu Wychowawczego Szkoły”, ,,Programu Profilaktyki”, opracowanych przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

g)     przyjmowanie sprawozdań dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego

Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:

a)     organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza ,,Szkolnego Zestawu Programów” oraz tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b)     projektu ,,Planu Finansowego Szkoły”

c)     wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d)     propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom obowiązków i innych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

e)     propozycji dyrektora dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole

f)       Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole

g)     Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia Radzie Rodziców

h)     szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin.

 

Rada Rodziców

§ 11

 

1.             Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady  Rodziców.

2.             Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

3.             W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4.             Decyzje Rady Rodziców są jawne, zapisywane w księdze protokołów Rady Rodziców i ogłaszane na stronach internetowych szkoły.

 

Kompetencje Rady Rodziców:

a)     występuje w imieniu rodziców do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, opiniuje sprawy związane z życiem szkoły

b)     uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły

c)     współdziała w realizacji podstaw programowych kształcenia, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz zadań opiekuńczych

d)     organizuje działalność podnoszącą kulturę pedagogiczną w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym

e)     uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły i podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą

f)       gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, wydatkuje je zgodnie z regulaminem

g)     uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami organów nadzoru pedagogicznego, w tym w podsumowujących wizytacjach lub innych kontrolach szkoły.

 

 

 

Samorząd Uczniowski

§ 12

1.             Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.             Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego (zarządu) określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.             Samorząd działa na podstawie własnego regulaminu.

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

a)     przedstawia innym organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły

b)     wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły

c)     współdziała ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia

d)     organizuje działalność kulturalno - rozrywkową uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły

e)     korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom szkoły

f)       współdziała z innymi samorządami uczniowskimi na terenie miasta, powiatu, województwa, kraju

g)     redaguje i wydaje gazetki szkolne

h)     opiniuje prace nauczyciela podczas oceny jego dorobku, jeśli dyrektor zwróci się o tę opinię.

 

Zasady współdziałania organów szkoły

§ 13

 

1.             Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.             Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

3.             Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.             Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5.             Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

6.             Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :

a.      planowania rozwoju szkoły

b.      opracowania organizacji placówki

c.      rozwiązywania sytuacji konfliktowych

d.      organizacji imprez, uroczystości, konkursów, zawodów itp.

e.      opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły

7.             Każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

8.             Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora szkoły lub osoby specjalnie do tego powołanej.

9.             W wypadku spraw, których zakres wykracza poza kompetencje danego organu lub gdy sprawy obejmują kompetencje kilku organów szkoły, wtedy zagadnienia te powinny być omawiane z udziałem reprezentantów zainteresowanych organów szkoły lub na wspólnych posiedzeniach tych organów.

10.         Uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w szkole, w formie tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w zbiorze ,, Uchwały Organów Szkoły”.

11.         Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego

12.         Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

13.         Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków

 

Zasady rozwiązywania konfliktów

§ 14

 

1.             Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze dyskusji i negocjacji.

2.             W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania.

3.             Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 15

 

1.             Spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi rodzicami ( prawnymi opiekunami).

2.             Spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządu Klasowego, rodziców i pedagoga szkolnego.

3.             Konflikt między nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a)   wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

b)   pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,

c)   dyrektor lub wicedyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu,

4.             Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę

5.             Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

6.             W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.

7.             W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora , strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

8.             Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

9.             Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

a)     Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły

b)      W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

10.         Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

11.         Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

12.         Do pomocy w rozwiązywaniu sporów i nieporozumień powołany jest Szkolny Rzecznik Praw Ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

 

§ 16

1.      Praca szkoły przebiega zgodnie z przepisami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, a kończy się przed feriami zimowymi. Drugi semestr rozpoczyna się po feriach zimowych i kończy się w czerwcu, w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych.

2.      Dopuszczalny jest inny podział roku szkolnego na semestry i czas ich trwania, jednak zmiany te muszą być zatwierdzone przez radę pedagogiczną przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

§ 17

 

1.             Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.             Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala się tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z  uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

3.             Przyjmuje się jako zasadę:

a)     klasy I-III mają nie mniej niż 3, nie więcej niż 5 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dziennie

b)     klasy IV-VI mają nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dziennie.

§ 18

1.             Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.             Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3.             Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny w szkole.

4.             Oddziały oznaczone są kolejnymi literami alfabetu; liczą do 26 uczniów.

5.             Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania samodzielnego oddziału na dany rok szkolny , ustala i podejmuje organ prowadzący. W wypadku niewystarczającej liczby uczniów do utworzenia samodzielnego oddziału dopuszcza się utworzenie oddziału łączonego za zgodą organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.

6.             Przy organizacji szkoły oraz ustalaniu liczby uczniów w oddziale brane są pod uwagę przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r.)

7.             Oddział  dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, jeżeli liczy powyżej 24 uczniów.

8.             W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach , o których mowa w ust. 8 , można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

9.             Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, w miarę możliwości oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych.

10.          Szkoła może organizować oddziały przedszkolne ( klasy 0) realizujące program wychowania przedszkolnego                                 

11.         Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:

a)     I etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane- kl. I-III

b)     II etap edukacyjny: kl. IV-VI

12.         Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi. Liczba uczniów w :

a.      kołach - od 12 uczestników,

b.      grupie gimnastyki korekcyjnej - 2 do 8 uczniów

c.      grupie terapii zajęciowej - 2 do 4 uczniów

d.      grupie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych - 4 - 8 uczniów

§ 19

 

1.             Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut, 2 przerwy po 15 minut.

2.             Podstawową formą pracy w klasach IV - VI są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

3.             Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.

4.             Zajęcia edukacyjne obowiązkowe trwają w godzinach 8.00-14.25.

5.             Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe nie mogą trwać dłużej niż do  godziny 19.00.

6.             Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają od 8.00-13.00.

§ 20

 

1.             Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego tygodnia.

2.             Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji i kół zainteresowań.

3.             Szkoła może tworzyć klasy profilowane według odrębnych przepisów.

4.             Dopuszcza się możliwość wprowadzenia fakultatywnie nauki języków obcych oraz innych zajęć edukacyjnych ( na życzenie rodziców i ich koszt).

 

§ 21

 

1.             Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie klas integracyjnych, sportowych i innych oraz prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2.             Włączenie ucznia do składu klasy sportowej odbywa się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz po badaniu lekarskim zakończonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

3.              Uczniowie niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela lub zalecenia lekarza, zostają przeniesieni od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

 

§ 22

 

1.             Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczanie indywidualne.

2.             Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 23

 

1.             W miarę posiadanych środków uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym umożliwia się korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne i inne uwzględniające zainteresowania uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem).

2.             Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na

        życzenie rodziców i opłacanych przez nich.

3.             W szkole może działać świetlica środowiskowa. Jej działalność w danym roku szkolnym jest uzależniona od pozyskanych środków finansowych. W pracy z dziećmi nauczyciele realizują program terapeutyczny.

 

§ 24

 

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach może być utworzone Szkolne Schronisko Młodzieżowe udostępniane uczniom i nauczycielom naszej szkoły oraz innym użytkownikom. Zasady funkcjonowania schroniska określać będą odrębne przepisy.

 

Rozdział V

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

 

§ 25

 

1.             Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły odpowiada dyrektor i rada pedagogiczna.

2.             W celu realizacji swych zadań dydaktycznych rada pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

3.             Cele i zadania zespołów obejmują:

a)     Wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania,

b)     Wybór podręczników, maksimum po trzy dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników,

c)     Uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania

d)     Korelowanie treści nauczania przedmiotów szczegółowych ścieżek międzyprzedmiotowych,

e)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

f)      wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych

g)     opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania

h)     planowanie, opracowywanie narzędzi pomiarów, realizacja i ewaluacja procesu mierzenia jakości pracy szkoły

4.             Nauczyciele w celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły tworzą następujące zespoły:

a)    Zespół Wychowawczy koordynujący pracę wychowawczą i opiekuńczą

b)    Zespół Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego

c)    Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

d)    Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

e)    Zespół Nauczycieli Wspierających Uzdolnienia Uczniów

f)      Zespół d/s. Zdrowia

g)    Zespół d/s. Bezpieczeństwa

Mogą być powołane inne zespoły, zgodnie z potrzebą szkoły.

5.             Pracą zespołów, o których mowa w pkt. 13 kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

6.             Zespoły pracują w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Rozwoju Szkoły, a częstotliwość ich posiedzeń jest uzależniona od potrzeb.   

7.             Przewodniczący zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi na posiedzeniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami.

§ 26

1.             Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawarte są w:

a)  Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania oraz Przeprowadzania Egzaminów Poprawkowych i Klasyfikacyjnych

b)  Przedmiotowych Systemach Oceniania

c)  Zasadach oceniania zachowania uczniów.

2.      Uczniowie szkoły mają możliwość składania egzaminów kwalifikacyjnych do tygodnia przed terminem rady klasyfikacyjnej, a także egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia.

§ 27

1.             Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi, z trudnościami w nauce oraz w będących w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej udziela się pomocy i wsparcia poprzez:

a)   zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz korekcyjno- kompensacyjne

b)   możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej

c)   pomoc indywidualną

d)   pomoc koleżeńską ( szczególnie dotyczy uczniów kl. IV-VI)

e)   bezpłatne obiady (lub częściowo płatne) w stołówce szkolnej w porozumieniu z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ziębicach

f)    .pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły, organizacji społecznych działających na terenie szkoły oraz instytucji, organizacji pozaszkolnych i prywatnych darczyńców.

g)   okresowe badania lekarskie

h)   współpracę lekarza, pielęgniarki szkolnej, wychowawców, pedagoga i rodziców

i)     włączanie dziecka do zajęć w pracowni terapii zajęciowej

j)     pełną realizację zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej

k)   pomoc dydaktyczną w świetlicy szkolnej,  wspólne działania z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Opieki i Oświaty w Ziębicach

2.             W szczególnie trudnych przypadkach losowych i materialnych ucznia szkoła organizuje pomoc materialną i opiekuńczą. W tym celu dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję ds Pomocy Materialnej dla Uczniów. Komisja ta pracuje według własnego regulaminu, zaopiniowanego przez radę rodziców i radę pedagogiczną

3.             W celu udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje z odpowiednimi poradniami. Z wnioskiem o udzielenie takiej pomocy może zwrócić się rodzic, prawny opiekun, wychowawca lub inny nauczyciel poprzez pedagoga szkolnego, który odpowiada za te kontakty.

4.             W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona   uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznej, Policji, Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy  Rodzinie, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z odrębnymi przepisami i dwustronnymi ustaleniami).

5.             W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły  dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni     Psychologiczno-Pedagogicznej, sądu oraz funkcjonariuszami policji itp.

§ 28

 

1.             Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły.

 

§ 29

1.             Opieka lekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

2.             Szkoła realizuje zadania promujące zdrowie w ramach ścieżki edukacyjnej.

 

 

 

 

Świetlica szkolna

§ 30

 

1.             Dla dzieci, które muszą przebywać w szkole po zakończeniu zajęć, ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej.

2.             Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą dla uczniów

    klas 0 - IV. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach liczących 25

    uczniów.

3.             Pracę świetlicy organizuje kierownik świetlicy powoływany przez dyrektora szkoły, który:

a)   koordynuje i organizuje pracę świetlicy i stołówki szkolnej

b)    sprawuje nadzór nad pracą wychowawcy świetlicy

c)    organizuje dożywianie w stołówce szkolnej

d)    współpracuje z intendentem szkolnym przy ustalaniu jadłospisu i organizacji pracy kuchni i stołówki szkolnej

e)   szczegółowy wykaz obowiązków kierownika świetlicy określa dyrektor szkoły w zakresie obowiązków

4.             Uczniowie są przyjmowani do świetlicy w oparciu o złożoną przez

           rodziców prośbę ( deklarację).

5.             Kwalifikacji do korzystania ze świetlicy dokonuje kierownik świetlicy we

     współpracy z wychowawcami świetlicy, pedagogiem szkolnym, biorąc

     pod uwagę sytuację rodzinną ucznia.

6.             Czas pracy świetlicy jest ustalony wg potrzeb uczniów.

7.             Uczeń bez pisemnej zgody rodziców ( prawnych opiekunów) nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych.

8.             Świetlica pracuje w oparciu o Plan Pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń Programu Rozwoju Szkoły.

9.             Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, obejmując swą działalnością wychowanie:

a)   zdrowotne i ekologiczne

b)   patriotyczno-obywatelskie

c)   regionalne

d)   estetyczne

10.         Wszystkie zajęcia świetlicy prowadzone w grupach wychowawczych winny być dokumentowane w dziennikach zajęć świetlicy.

11.         Zadania wychowawców świetlicy:

a)   organizowanie dla wychowanków zajęć sportowo-rekreacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczych

b)   pomoc w przygotowaniu się uczniów do lekcji i wykonywaniu zadań domowych,

c)   opieka nad uczniami spożywającymi posiłki,

d)   współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

12.         Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:

a)   opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa

b)   opieka nad uczniami, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z  religii organizowane w szkole, mające miejsce w trakcie zajęć.

13.         Za korzystanie ze świetlicy może być pobierana stała opłata. Środki finansowe uzyskane w ten sposób mogą być wykorzystane tylko do   zakupu materiałów służących realizacji zajęć. Dopuszcza się możliwość  zwolnienia z tej opłaty uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji  materialnej.

Stołówka szkolna

§ 31

1.      W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę szkolną w celu dożywiania uczniów.

2.      Organizacją dożywiania w szkole zajmuje się komisja do spraw dożywiania i pracownicy świetlicy.

3.      W skład komisji ds. dożywiania wchodzą : wicedyrektor, pedagog szkolny, kierownik świetlicy, intendent, opiekun samorządu szkolnego oraz 2 przedstawicieli rady pedagogicznej.

4.      Fundusze na dożywianie szkoła uzyskuje z indywidualnych wpłat rodziców, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładów pracy, organizacji charytatywnych, darczyńców.

5.      Stawkę żywieniową ustala co roku komisja ds. dożywiania. Uczniowie ponoszą koszty artykułów spożywczych użytych do przyrządzenia posiłków, a pozostałe osoby korzystające z dożywiania - pełne koszty.

Biblioteka

§ 32

1.      W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna w wyznaczonych godzinach dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice uczniów, inni pracownicy szkoły oraz nauczyciele z terenu miasta i gminy Ziębice. Każda osoba korzystająca z zasobów bibliotecznych musi być zapoznana z regulaminem biblioteki i mieć założoną kartę biblioteczną ( w formie papierowej lub elektronicznej).

 

2.      Funkcje biblioteki:

a)   biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

b)   biblioteka stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole;

c)   biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele-bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów oraz znajdujących się w niej komputerów;

d)   biblioteka pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

e)   biblioteka jest pracownią metodyczną służącą pomocą i doradztwem nauczycielom bibliotekarzom z innych szkół.

6.      Zadania pracownika biblioteki :

a)   gromadzenie,  opracowywanie i przechowywanie zbiorów,

b)   udostępnianie zbiorów czytelnikom,

c)   prowadzenie poradnictwa czytelniczego,

d)   prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej

e)    prowadzenie dokumentacji biblioteki,

f)    rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, m.in. poprzez organizowanie dla młodzieży imprez czytelniczych, konkursów, mających na celu upowszechnianie czytelnictwa,

g)   sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa,

h)   współpraca z wychowawcami i nauczycielami,

i)     obsługa kserokopiarki

j)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową.

k)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

l)     umożliwienie uczniom korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej istniejącego w bibliotece.

7.      Uczniowie mogą korzystać z czytelni i Centrum Informacji Multimedialnej codziennie w godzinach pracy biblioteki.

8.      Nauczyciel- bibliotekarz odpowiedzialny jest za realizację ścieżki ,, Edukacja czytelnicza i medialna”: zgodnie z rozporządzeniem MENiS.

9.      Obowiązkowe lekcje biblioteczne organizowane są w ramach zastępstw,   za nieobecnych nauczycieli lub w innym dogodnym czasie dla uczniów i nauczycieli.

10.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia   religii organizowane w szkole, mające miejsce w trakcie lekcji.

11.  Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli-bibliotekarzy określają odrębne przepisy oraz przydział czynności.

12.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

13.  Czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie, w zależności od pracy  szkoły. Umożliwia dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Rozdział VI

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 33

 

1. W szkole utworzono stanowiska:

a)     wicedyrektora

b)     kierownika świetlicy

c)     pedagoga szkolnego

 

2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności jest opracowany

    zgodnie z odrębnymi przepisami i podpisywany przez zainteresowanych  pracowników.

 

§ 34

 

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy

( Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).

1.             W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych.

2.             Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji szkoły oraz zapisy w protokólarzu rady pedagogicznej określające dodatkowe obowiązki nauczyciela.

3.             Zakres zadań pozostałych pracowników szkoły określony jest każdorazowo w przydziałach czynności.

4.             Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.

5.             Osiąga w stopniu optymalnym cele ustalone w szkolnym zestawie programów, programie wychowawczym szkoły, programie profilaktyki i planie pracy szkoły

6.             W pełni wykorzystuje czas przeznaczony na prowadzenie zajęć, systematycznie przygotowuje się do zajęć. Stosuje nowoczesne metody nauczania.

7.             Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania.

8.             Wspiera swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów i ich zdolności oraz zainteresowania.

9.             Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną z zajęć edukacyjnych lub koła zainteresowań.

10.         Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.

11.          Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów.

12.          Decyduje o treści programu prowadzonego przez niego koła (zespołu).

13.          Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

14.         Przez pierwszy rok pracy przygotowuje się na piśmie do każdych zajęć edukacyjnych (możliwość przedłużenia do dwóch lat, na podstawie wniosków dyrektora wynikających z nadzoru pedagogicznego).

15.         Przygotowuje uczniów do hospitacji diagnozujących i w ujęciu tradycyjnym.

16.         Nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i modyfikuje podczas pracy w celu osiągnięcia możliwie wysokich wyników nauczania.

17.         Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

18.         Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące się w salach lekcyjnych, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

19.         We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem i rodzicami uczniów.

20.         Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszenia wykształcenia.

21.         Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego mierzenia jakości swojej pracy.

22.         Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o kryteriach i formach oceniania ze swojego przedmiotu na pierwszych zajęciach w każdym roku szkolnym. Zapoznaje z programem nauczania i wychowania.

23.         Dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

24.         Stosuje zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów.

25.         Dba o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły.

26.         Dba o dobre imię szkoły.

27.         Na każdej lekcji kontroluje obecność uczniów. 

28.         Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracę nauczycieli,

      zabezpieczają sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły.

29.         Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

30.         Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem do pracy pracownika zapoznaje go z obowiązkami i przepisami bhp obowiązującymi w szkole.

31.         Nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej.

32.         Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.

33.         Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków nauczycieli i pracowników

      administracyjno - obsługowych określa Regulamin Pracy.

 

Wychowawca klasy

§ 35

 

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca powinien        opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Dyrektor może zmienić nauczyciela - wychowawcę w przypadku:

a)   uzasadnionego wniosku nauczyciela – wychowawcy

b)   przeniesienia nauczyciela

c)   długotrwałej nieobecności nauczyciela

d)   braku efektów w pracy wychowawczej

e)   jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela i opowie się za nim, w glosowaniu tajnym ponad 50 % rodziców uczniów tego oddziału.

4.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy,

        której jest wychowawcą, a w szczególności:

a)   koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie

b)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

c)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

d)   rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

e)   realizowanie zadań wynikających z planu wychowawczego klasy opracowanego na podstawie wytycznych z planu wychowawczego szkoły .

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań:

a)   otacza indywidualna opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne

b)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego, zgodnie z Planem Wychowawczym

c)   współdziała z nauczycielami uczącymi, koordynując realizację ,,Ścieżek edukacyjnych” oraz działań wychowawczych wobec uczniów, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz niedostosowanych społecznie

d)   utrzymuje kontakty z rodzicami ( prawnymi opiekunami) uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły

e)   współpracuje z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, służbą zdrowia w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i pokonywania trudności uczniów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

f)odpowiada za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie

g)   odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno – wychowawczej

h)    systematycznie śledzi postępy edukacyjne swoich wychowanków i informuje o nich ich rodziców

i) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda nieobecność ucznia w szkole, musi być usprawiedliwiona przez rodziców)

j) powiadamia rodziców ucznia o przewidzianej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru,

k)   ustala ocenę zachowania ucznia. po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Współdziałanie wychowawcy z rodzicami w sprawach ich dzieci odbywa się

         w ciągu całego cyklu kształcenia w następujących formach:

a)   cykliczne spotkania we IX, XI, I VI

b)   raz w miesiącu indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w ramach konsultacji

c)   spotkania indywidualne ,według potrzeb

d)   lekcje otwarte

e)   odwiedziny w domach rodzinnych uczniów

f)współorganizowanie imprez i wycieczek klasowych

g)   obserwacja pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego

h)   analiza sytuacji wychowawczej klasy przez Radę Klasową Rodziców, przy współudziale nauczycieli uczących i pedagoga  ( na życzenie rodziców).

 1. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej pedagoga, dyrekcji, szkolnej służby zdrowia, poradni.
 2. W sytuacjach wyczerpania możliwości oddziaływań wewnątrzszkolnych, na życzenie wychowawcy i rodziców pedagog szkolny jest zobowiązany do szukania pomocy w pozaszkolnych instytucjach wychowawczych.
 3. Nauczyciel – wychowawca wykonuje swe zadania w oparciu o „Plan pracy wychowawczej klasy”, powstający jako wynik wspólnego planowania wychowawcy, uczniów, rodziców, i realizujący założenia Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki.
 4. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te czynności odpowiedzialny:

a)   prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy ocen

b)   sporządzanie opinii o uczniach

c)   wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły

d)   prowadzenie dokumentacji na każdym etapie edukacyjnym, która wynika z WSO

e)   opracowywanie rocznego planu pracy wychowawczej, wynikającego z Programu Wychowawczego Szkoły.

Zadania wicedyrektora.

§ 36

1.             W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.             Główne zadania wicedyrektora :

a)   podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie z kompetencjami dyrektora szkoły

b)   hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy

c)   wnioskuje do dyrektora szkoły o podwyższenie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nagrody i odznaczenia dla nauczycieli

d)   zgłasza wnioski i zadania do planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny

e)   we współpracy z dyrektorem planuje wewnętrzny i zewnętrzny pomiar dydaktyczny

f)     oddziaływuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

g)    czuwa nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz pracą organizacji uczniowskich w szkole

3.             Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor w przydziale czynności, powierzając stanowisko.

Pedagog szkolny

§ 37

1.             Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:

a)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)   podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu promocji zdrowia w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

e)   wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,

f)     działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

g)   współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

h)   badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

i)     dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej

j)     współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

k)   współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

l)     prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego

2.             Do zadań psychologicznych należy w szczególności:

a)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

b)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

c)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

e)    wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły.

3.             Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły.

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

§ 38

 

1.             Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego

        opiece uczniów podczas zajęć, dyżurów, wycieczek i imprez.

2.             Pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem.

3.             Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

4.             Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

5.             Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

6.             Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona przed przejawami patologii społecznej

§ 39

 

1.             Szkoła zapewnia opiekę uczniom przebywającym na jej terenie podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Opieka ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi w szkołach przepisami.

2.             Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują  nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z rozkładem zajęć lub grafikiem zastępstw.

3.             Opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych oraz 15 minut przed i po zakończeniu lekcji w budynku szkoły i na terenie posesji sprawują nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z grafikiem dyżurów.

4.             Szkoła zapewnia dowóz do szkoły na obowiązkowe zajęcia edukacyjne publicznymi środkami transportu uczniom, których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km - w wypadku dzieci z klas I - IV lub 4 km - w wypadku dzieci z klas V - VI.

5.             Uczniowie nieuczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne (religia, wychowanie do życia w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci mogą być  zwalniani do domu na pisemną prośbę rodziców.

6.             W wypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas I-III są informowani o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez wpis w dzienniczku ucznia, a uczniowie klas starszych - poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. W nagłych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka w świetlicy szkolnej zgodnie z planem zastępstw.

7.             Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły i w trakcie  wycieczek pełnią nauczyciele-wychowawcy ( kierownicy wycieczek), inni nauczyciele, zgodnie z odrębnymi przepisami, regulaminami i rozporządzeniami MEN.

8.             W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szkole obowiązuje:

a)   zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów (nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są zwracać uwagę na osoby przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły),

b)   zakaz wychodzenia uczniów w czasie pobytu w szkole poza teren posesji bez opieki nauczyciela,

c)   zakaz przynoszenia przez uczniów do szkoły przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom ( prawnym opiekunom) uczniów,

d)   dyżury nauczycieli.

9.             Celem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć pozalekcyjnych ustala się stan liczbowy grup:

a)   zajęcia wychowania fizycznego - 26 uczniów na 1 nauczyciela,

b)   wycieczki piesze na terenie miasta - do 30 uczniów na 1 wychowawcę,

c)   wycieczki autokarowe - 15 uczniów na 1 wychowawcę,

d)   wycieczki rowerowe - 10 uczniów na 1 wychowawcę,

e)    zajęcia na basenie (pływanie) - 15 uczniów na 1 opiekuna,

10.         Opiekę medyczną na terenie szkoły zapewnia pielęgniarka szkolna oraz inni pracownicy szkoły, mając możliwość korzystania z pomocy Ośrodka Zdrowia i Pogotowia Ratunkowego.

11.         W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i wszystkimi przejawami patologii społecznej dopuszczalne jest w sytuacjach wyjątkowych wprowadzenie na teren szkoły patroli policyjnych lub innych służb porządkowych.

12.         W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole dopuszcza się zainstalowanie systemu monitoringu w budynku szkolnym i jego otoczeniu.  

13.         W szkole powołano Szkolnego Koordynatora do Spraw Bezpieczeństwa.

 

 

§ 40

 

Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

a)     Dyżury pełnione są przez nauczycieli wg grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

b)     Funkcję pomocniczą wobec nauczycieli dyżurujących pełnią dyżurni uczniowie z klas IV - VI, którzy dyżurują zgodnie z przygotowanym planem dyżurów.

c)      Dyżury nauczycieli i dyżury uczniów odbywają się zgodnie z odpowiednimi regulaminami.

d)     Dyżury pełnione są na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw międzylekcyjnych oraz na po ostatniej lekcji - aż uczniowie rozejdą się do domów.

e)     Nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, boisku, szatni i w sanitariatach.

f)       Nauczyciel ma obowiązek  punktualnie rozpoczynać i kończyć dyżur.

g)     Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za bezpieczeństwo w trakcie przejścia do sali gimnastycznej, porządek i dyscyplinę w szatniach sali gimnastycznej.

h)     Za nieobecnych nauczycieli wicedyrektor wyznacza na dyżur nauczyciela w zastępstwie.

 

§ 41

 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

Rozdział VII

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły

 

§ 42

 

1.             Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, ustalonym uchwałą Rady Miejskiej.

2.             Dyrektor szkoły na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) może przyjąć do  szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły. Może odmówić przyjęcia jeżeli w klasie stan osobowy przekracza liczbę 26 uczniów.

3.             Dyrektor szkoły o przyjęciu ucznia powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka i systematycznie informuje go o spełnianiu obowiązku szkolnego.

4.             Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

5.             Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.

6.             Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

7.             Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku realizacji przygotowania przedszkolnego.

8.             W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

9.             Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10.         Na wniosek rodziców dyrektor szkoły w obwodzie których dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

11.         Zapisy dzieci danego rocznika do klasy zerowej i pierwszej przebiegają zgodnie z zasadami określonymi przez szkołę.

12.         Informacja  o rozpoczęciu zapisów uczniów do klasy zerowej i pierwszej zostaje przekazana w formie ogłoszenia rozwieszonego w ważnych miejscach na terenie obwodu szkoły.

13.         Rodzic zapisujący  dziecko do klasy zerowej i pierwszej ma prawo wyboru oddziału i nauczyciela z zastrzeżeniem przekroczenia limitu uczniów w danym oddziale lub zachwiania równowagi między liczbą dziewcząt i chłopców.

14.         Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy zerowej i pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

15.         Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

16.         Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

17.         Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

a)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;

d)   zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu dyrektora szkoły.

 

§ 43

 

1.             Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

2.             Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 44

 

1.             Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są według  

        odrębnych przepisów.

2.             Uchodźcy ( obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce przyjmowani są według odrębnych przepisów.

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców

       Prawa uczniów

§ 45

 

Uczeń ma prawo do:

1.             znajomości swoich praw,

2.             swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób ( nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć, gdy zgłasza taki zamiar )

3.             właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

4.             sprawiedliwej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny

5.             stałej opieki i pomocy wychowawczej

6.             rozwijania zainteresowań i zdolności w istniejących na terenie szkoły kołach zainteresowań, reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

7.             bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej psychicznej, seksualnej

8.             ochrony przed narkomanią, pornografią itp.

9.             ochrony zdrowia i opieki medycznej

10.         poszanowania godności własnej

11.         podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

12.          jawnej i prowadzonej na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, bycia ocenianym zgodnie z obowiązującym w szkole WSO

13.         zapoznania się z obowiązuj